Credits:

Lyrics: Amir Khusrow

Composition: Bijayashree Samal

$arrangement- Sasha Shlain

released 26th March 2023

Sakala Bana Phool, ©2023Suisa Bijayashree Samal